Kontakt

Vitalna energija d.o.o.

Adresa:
Zagorska 18
10 000 Zagreb

Telefon: 01 36 999 00, 36 999 11, 70 774 60
Email: ipm@ipmservis.hr

OIB: 43061911452
Društvo je upisano u registar Trg suda u Zagrebu, Tt-09/3837-6, MBS: 080696055
temeljni kapital 20000,00 kn – uplaćen u cijelosti
Član uprave koji zastupa društvo Mato Klaić – direktor

Transakcijski račun (IBAN):
HR2523600001102084335 kod Zagrebačka banka d.d., Ilica 1 Zagreb